பாதித்த கவிதை

இன்றைக்கு ஒரு கவிதை. என்னை மிகவும் பாதித்த கவிதை.

முதல் எச்சரிக்கை: இது நான் எழுதியது இல்லை. (அப்பாடி!)

ஆங்கிலக் கவிதை ஒன்றின் தமிழாக்கம்.

இரண்டாவது எச்சரிக்கை: தமிழாக்கமும் நான் செய்தது இல்லை. ( இரண்டாவது அப்பாடி!)

இத்தனை எச்சரிக்கைகள் தேவையா?

ஆமாம், இன்னுமொரு எச்சரிக்கை : மனசு கனத்துவிடும்!

திரு தமிழ் அவர்களின் பதிவிலிருந்து நான் ரசித்து, மனசு கனத்துபோன   கவிதை.

கவிதைக்கு முன் திரு தமிழும் சின்னதாக ஒரு முன்னுரை கொடுத்திருக்கிறார்.

கவிதையின் தலைப்பு:

பதில் சொல்லுங்கள் அம்மா

படித்துவிட்டு அவரது தளத்திலேயே கனத்த மனசை கொட்டிவிடலாம்!