சூப்பர் மூன் எங்கள் காமிராவில்!

நிலவின் பள்ளம் மேடுகள் எத்தனை தெளிவாகத் தெரிகின்றன……!

நிலாவின் மேல் ஃபோகஸ் செய்யும்போது ஒரு பூச்சி குறுக்கே பறக்க……
அந்த நிலாவத்தான் கையில பிடிச்சேன்……..”
நிலவில் முயலும் பாட்டியும்……….

2 thoughts on “சூப்பர் மூன் எங்கள் காமிராவில்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s