சமையல் குறள்கள்!

                    recipe-problems

சமையல் குறள்கள்!

கற்கக்கசடற சமையல் குறிப்புகளைக் கற்றபின்

சமைக்க அதற்குத் தக.

சமைத்துண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம்

தொழுதுண்டு பின் செல்பவர்.

உண்ட பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன சமையலை

சூப்பரெனக் கேட்ட அணங்கு.

மனையாளின் சமையலைப் புகழ்ந்து உண்டார்

நிலமிசை நீடு வாழ்வார்.

பாஸ்தா என்பர் நூடுல்ஸ் என்பர்

நீராகாரச் சோற்றின் அருமையரியாதார்.

சமைக்க சமைப்பின் சுவையாக அஃதில்லார்

சமைத்தலின் சமைக்காமை நன்று.

சுவையென்ப ஏனைய சத்தென்ப இவ்விரண்டும்

கண்ணென்ப உண்ணும் மாந்தர்க்கு.

நோய் வேண்டின் உண்ணுக ஹோட்டல்தனில்

நலம் வேண்டின் வீட்டுணவு.

சமைத்தலினும் நன்று அலங்கரித்தல் அதினிலும்

நன்றதனை டிஸ்பிளே செய்தல்.

சமைத்ததனால் ஆனபயன் என்கொல் ருசித்து

யாரும் அதனைப் புசியாரெனில்.

கற்பனைக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் புதுவித

ரெசிப்பிகள் ஆவலுடன் படைப்போர்க்கு.

எக்குறை சொல்வோர்க்கும் உயுண்டாம் உய்வில்லை

சமையலை குறைசொல்லும் மகற்கு.

from an email sent by a friend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s