மார்ச் மாதத்தில் வான வேடிக்கை!!!

மார்ச் மாதத்தில் வான வேடிக்கை!!!


“உங்களுக்கு இரவு நேரத்தில் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கப் பிடிக்குமா?”

“ஆமா….”

“மொட்டை மாடியில் படுத்துக் கொண்டு அண்ட வெளியில் மிதக்கும் விண்மீன்களை ஆராயப் பிடிக்குமா?”

“ம்……ம்…….ம்……..”

“திருமணத்தின் போது ‘அதோ, அருந்ததி’ என்று புரோகிதர் கை காட்ட, காலை வேலையில் எங்கிருந்து அருந்ததியும் அனசூயையும் தெரிவார்கள் என்று நினைத்தது உண்டா?”

“உண்டு…….”

அப்படியானால் மார்ச் மாதம் உங்களுக்கு வான வேடிக்கைதான்!

இன்று இரவு மாடிக்கு வந்துடுங்க வான வேடிக்கைப் பார்க்க…….

இந்த மாதத்தில் வெறும் கண்களாலேயே வான் வெளியில் மிதக்கும் கோள்களைப் பார்க்கலாம்.

இந்த மாதத்தில் பார்க்க முடிந்த சில கோள்களைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு இதோ:

இம்மாதத்தின் முதல் பாதியில் மெர்க்குரி (புதன்) என்கிற கோளை பார்க்க முடிந்தது.

சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் சிறிய கோள் இது. இம்மாதத்தின் பின் பகுதியில் வீனஸ்

(வெள்ளி), மார்ஸ் (செவ்வாய்), ஜுபிடர் (வியாழன்), யுரேனஸ், சனி முதலிய கோள்களைப் பார்க்கலாம்.

வீனஸ் (சுக்கிரன் அல்லது வெள்ளி) சூரியனிலிருந்து இரண்டாவதாக அமைந்திருக்கும் கோள். மிகப் பிரகாசமாக இருக்கும் இதை, வான் வெளியைப் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவர்கள் கூட சுலபமாகப் பார்க்கலாம். சூரியன், சந்திரனுக்கு அடுத்தபடியாக மிகப் பிரகாசமாக இருக்கும் கோள் இதுதான். பூமியைப் போல இருக்கும் இது மிகவும் வறண்ட கோள். மிக மிக வெப்பமாகவும்இருக்கும் இதனை காலை நட்சத்திரம் அல்லது மாலை நட்சத்திரம் என்று சொல்லுவார்கள்.

இந்த மாதத்தில் இந்தக் கோளை மேற்கு அடிவானத்தில் சூரியனின் மறைவுக்குப் பிறகு காணலாம். வீனஸ் இந்த மாதம் முழுவதும் நம் கண்களுக்குப் புலப் படும். மீன ராசி நட்சத்திரக் கூட்டத்தில் மாலை 7 (IST) மணி அளவில் இதனைக் காணலாம். அந்தி மாலைப் பொழுதின் அரை இருட்டோ, நகரத்தின் விளக்குகளோ இந்த “பளிச்” கோளை மறைக்க முடியாது. மார்ச் மாதம் 3 வது வாரத்தில் இக்கோளை மேற்கு வானத்தில் தடங்கல் இல்லாமல் பார்க்க முடியும்.

மார்ஸ் எனப்படும் செவ்வாய் மஞ்சளும் ஆரஞ்சும் கலந்த கண்ணைப் பறிக்கும் வண்ணத்தில் அமைந்திருக்கும் ஒரு கோள். இதன் பரிமாணம் இந்த மாத இறுதியில் குறைந்து விடும். சூரியன் மறையும் நேரத்தில் தென்கிழக்கு அடிவானில் இதனைப் பார்க்கலாம். சூரியன் உதிப்பதற்கு சில மணி நேரம் முன்பு இந்தக் கோள் மறைந்து விடும். இரவு நேரத்தில் 7 மணி (IST) அளவில் தென் கிழக்கு அல்லது மேற்கு அடிவானத்தில் இதனைப் பார்க்கலாம். மெர்க்குரி, வீனஸ் போல் அல்லாமல், செவ்வாய் கோளை வானத்தில் சூரியனின் சுற்றுப் பாதையில் எந்தப் பகுதியில் வேண்டுமானாலும், காணலாம்.

ஜூபிடர் அல்லது வியாழன் சூரிய மண்டலத்தின் மிகப் பெரிய கோள். சூரியனிலிருந்து 5 வதாக இருக்கிறது. இதனை மாலை சுமார் 6.45 IST கிழக்கு, தென்கிழக்கு அடிவானத்தில் காணலாம். இந்த மாத ஆரம்பத்தில் மிக மங்கலாகத் தோற்றமளித்த இந்தக் கோள் இப்போது ஒரு பிரகாசமான மாலை நேர நட்சத்திரமாக காட்சி அளிக்கிறது. இதனை மேஷ ராசி நட்சத்திரக் கூட்டத்தில் காணலாம். வியாழன் கோளில் அமைந்திருக்கும் “பெரும் சிவப்புப் பிரதேசம்” (Great Red Spot) வியாழனின் கிழக்குப் பகுதியில் நிலநடுக்கோட்டில் அமைந்துள்ளது. தொலைநோக்கி, அல்லது பைனாகுலர் மூலம் வியாழனின் பிரபலமான கலிலியோ நிலாக்களைக் காணலாம். கலிலியோவால் 1610 ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலாக்கள் இவை.

சனிக் கோள்:

சூரிய மண்டலத்தின் 6 வது கோள் சனி. சூரிய மண்டலத்தின் வெளிப்புற கோள் இது. விடியற்காலை 1.30 (IST) மணிக்கு உதயம் ஆகும் இது காலை நேர வானில் மேற்கு அடிவானத்தில் காணக் கிடைக்கும். சனி கோள் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி பூமிக்கு அருகில் வருகிறது. இப்போது காலை 6 மணி வரை சனி கொலைப் பார்க்கலாம். சாதாரண தொலை நோக்கி மூலம் சனியின் மிகப் பெரிய நிலாவான டைட்டனையும் (Titan), சற்றுப் பெரிய தொலை நோக்கி மூலம் மேலும் சில நிலாக்களையும் காணலாம்.

வலிமை மிக்க தொலை நோக்கி உங்களிடம் இருந்தால் வீனஸ் மற்றும் ஜூபிடர் இடையில் இருக்கும் யுரேனஸ் கோளைக் காணலாம்.

வான் வேடிக்கையைக் கண்டு மகிழ வாழ்த்துக்கள்!

published in ooooor.com


Female incontinence:

 Female incontinence:

The word incontinence means ‘not controlled well’. Urine incontinence is a disorder where the bladder is not controlled well and urine starts leaking. People of all ages are affected by this UI. However, it is found that 38% of women and 17% of men 60 years and above is most vulnerable.

The contributors of this disorder in a woman include: pregnancy and delivery, menopause, birth defects, aging process, neurologic injury, strokes and multiple sclerosis.

There are many types of urinary incontinence.

Stress incontinence:  Cough, sneeze, laugh or lifting heavy things and exercising or standing up cause urine leakage due to the pressure exerted on the bladder. Pregnancy, childbirth and menopause cause stress in women.  In men removal of the prostate gland leads to stress incontinence.  Any pressure creating activity increases the urine loss especially when the bladder is full.

Urge incontinence: The urge to urinate comes suddenly and there is very less time to reach a toilet. This may be caused by urinary tract infections, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, stroke, injury, damaged nervous system and bladder irritants. Urge continence is also known as overactive bladder.

Overflow incontinence:  Here the bladder is not emptied completely and there is a frequent or constant dribble of urine. People with damaged bladder, damaged nerve from diabetes and blocked urethra experience this type of incontinence.

Mixed incontinence: This is identified if a patient has symptoms of more than one variety of urinary incontinence.

Functional incontinence: People who are in hospital for some physical or mental ailments experience this kind of incontinence. They are unable to reach a toilet quickly or unbutton their pants fast because of their illness.

Total incontinence:  People experience incontinence constantly day and night or there is large volume of urine leakage periodically.

Factors that cause temporary Urinary incontinence:

Intake of large quantities of fluids and caffeine in a short period increases the Urinary incontinence. Alcohol also stimulates the bladder and creates a need to urinate.

Medicines taken for heart diseases, blood pressure, sedatives, and muscle relaxants may also irritate bladder.  Other culprits include urinary tract infection and constipation.

 

Causes for persistent urinary incontinence:

  • Pregnancy and childbirth
  • Weakening of bladder with aging
  • Hysterectomy
  • Neurological disorders
  • A tumor along urinary tract which blocks the normal flow of urine.  Urinary stones formed in the bladder obstruct the easy flow of urine resulting in incontinence.

Good news is that this is not a disease. Urinary incontinence is caused due to our everyday habits, medical conditions and physical inabilities. An open talk with your medical practitioner can help you find out the cause for this problem. A simple change can relieve you from this embarrassing disorder.

Prevention is not always possible with Urinary incontinence; we can keep it at bay by following these steps:

Preventive measures:

Maintain an ideal weight:  Obesity may exert extra pressure on the bladder making it weak and you are prone to develop urinary incontinence. Various studies show that the relation between Body Mass Index and incontinence is strong.

Stop smoking: Heavy smokers who smoke about 20 cigarettes per day are the most vulnerable. Get help if you want to quit smoking.

Practice Kegel exercise: These exercises are helpful to strengthen the pelvic floor muscles.  First contract your pelvic floor muscles. Identifying the right muscle is essential. Prolong the contraction for five seconds to start with. Finally relax for 5 seconds. Gradually increase the Contraction for 10 seconds and relax for 10 seconds.  Three sets of 10 repetitions a day will reduce the frequency of urinary incontinence. Seek your doctor’s help to do this exercise effectively.

Lifestyle changes:

Some lifestyle changes will also act as preventive measures. Doctors name them as “behavior therapies”. These strategies are easy to follow, inexpensive, effective and very safe.  Sometimes these behavior therapies are more effective than medication. Start yoga or meditation to have a stress-free life.

 Fluids :

Too much or too little fluid intake is not at all good.  Avoid taking more fluids at night. Instead take more fluids in the morning and afternoon.  Intake of large quantities of fluids and caffeine in a short period increases the Urinary incontinence. Alcohol also stimulates the bladder and creates a need to urinate.

Urinary tract infection is also a cause for urinary incontinence. When you have urinary tract infection, your doctor may advice you to take more fluid. Balance in the intake of fluids by taking more fluids during the day time and less at night.

 Bladder irritants foods:

Bladder irritation can be caused by spicy foods and beverages. Fruits high in sugar and acid like citrus and tomatoes also act as bladder irritants. Carbonated drinks, artificial sweeteners, corn syrup can aggravate the bladder. Restrict foods that act as bladder irritants. Keep away from caffeine and alcohol for a week and see if the symptoms improve. You need not cut down all your favorite food. Eating less quantity will also help.

Medicines taken for heart diseases, blood pressure, sedatives, and muscle relaxants may also irritate bladder.

Bladder Training:

Start using the toilet in regular intervals even if you don’t have an urge to urinate. Don’t wait for the bladder to fill. Step by step, increase the gap between urination.  Every time you urinate, be patient and empty your bladder completely.

When you feel the urge to urinate, do some relaxation exercises like breathing slowly and deeply and surely this will help you postpone the urge to urinate.

Add more fiber:

Make it a point to include more fiber in your food. Have a salad- vegetable or fruit- with every meal. Vegetable with lots of fiber and fruits are most recommended. This way you can prevent constipation, which plays a vital role in urinary incontinence. Fiber supplements can also help.

 Regular exercise:

 Exercising regularly not only improves general health, it also helps reducing the risk of developing incontinence.

People with damaged bladder, damaged nerve from diabetes and blocked urethra experience urinary incontinence. Have a check on your sugar level. Take the medicines regularly and practice a regime of regular exercise.

People who have this disorder feel embarrassed to go out and restrict their social interactions.  They may think that they can manage themselves by using absorbent pads, taking extra clothes. They even stop drinking liquids to avoid wetting their clothes and face the risk of dehydration.

But now there are better ways to deal this disorder and medications are also available. Talk to your doctor so that you can be active again and lead a confident, joyful life.

published in Instamedia.com

கோடையில் செல்லப் பிராணிகளின் பாதுகாப்பு

கோடையில் செல்லப் பிராணிகளின் பாதுகாப்பு

சமீபத்தில் தொலைக் காட்சி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றில்  கேட்ட  கதை

ஒருவர் தன் வீட்டில் ஒரு பூனையை செல்லமாக வளர்த்து வந்தார். திடீரென்று அவருக்கு அந்தப் பூனையைக் கண்டால் பிடிக்காமல் போயிற்று. அதை ஒரு பையில் போட்டு காரில் ஏறிக் கொண்டு சற்றுத் தொலைவில் விட்டுவிட்டு வந்தார்.

இவர் வீடு வந்து சேருமுன் பூனை வந்து விட்டது. அடுத்தநாள் மறுபடியும் பூனையைப் பையில் போட்டு இன்னும் சற்றுத் தொலைவில் விட்டுவிட்டு வந்தார். பூனையும் இவருக்கு முன்னால் வீடு வந்து சேர்ந்து விட்டது. இவருக்கோ கோவமான கோவம். மறுநாள் பூனையைப் பையில் போட்டார். காரை வேகமாக எடுத்தார். இடது வலது, இடது வலது, மறுபடி இடது வலது என்று காரை ஓட்டிச்சென்று ஒரு வழியாகப் பூனையை எங்கோ கண்காணத் தொலைவில் விட்டார். வீட்டில் மனைவி காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

தொலை பேசி ஒலித்தது. கணவர் தான்: “பூனை வந்து விட்டதா?”

“ஓ! ரொம்ப நேரத்திற்கு முன்னமேயே வந்து விட்டதே!”

“தொலை பேசியை அதனிடம் கொடு. எனக்கு வீட்டுக்கு வர வழி தெரியவில்லை…..!”

இந்தக் கதையின் நீதி என்ன என்பதைப் பார்க்கும் முன் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். பல வீடுகளில் பூனை, நாய் முதலிய பிராணிகளை செல்லப் பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள். சொந்தக் குழந்தைகளை விடவும் அவைகளை நேசிக்கிறார்கள்.

மேற்சொன்ன கதையில் வரும் நாயகனைப் போல் இல்லாமல் நீங்கள் நேசிக்கும் செல்லப் பிராணிகளை இந்தக் கோடையில் பராமரிக்க இதோ சில எளிய வழிகள்:

கோடைக் காலத்தில் அவைகளுக்கு வெப்ப அதிர்ச்சியும்  (heat stroke), சுவாச ஒவ்வாமையும் (respiratory allergies) சரும வியாதியும் ஏற்படலாம். முக்கியமாக, வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட, தடிமனான இரண்டு அடுக்குத் தோலுடன் கூடிய நாய்கள் கடும் கோடையினால் அதிகம் பாதிக்கப் படுகின்றன.

புல் டாக் (Bull dog) பாக்ஸர்  (Boxer) போன்ற சில நாய் இனங்களுக்கு முகம் தலையில்  சற்று பின் தள்ளி அமைந்திருக்கும். இவைகளுக்கு இயற்கையிலே சுவாசக் குழாய் குறுகலாக இருக்கும். அதனால் வெப்பத்திலிருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்ளுவது இவைகளுக்குச் சற்றுக் கடினம்.

கருப்பு நிறமுடைய, உரோமம் அதிகமுள்ள நாய் இனங்களுக்கு  நம்மைப் போல அதிகம் வியர்ப்பதில்லை. அவைகள் நாக்கைத் தொங்க விட்டுக் கொண்டு மூச்சிரைத்து வெப்பக் காற்றை வெளியேற்றி குளிர் காற்றை உள்ளிழுத்து  தங்கள் உடல் சூட்டைக் குறைத்துக் கொள்ள முடியும். இதன் காரணமாகவே இந்தச் செல்லப் பிராணிகள் கோடைகாலத்திலும்,  வறட்சி காலத்திலும் வெப்ப அதிர்ச்சி நோயால் பாதிக்கப் படுகின்றன. இவைகளின் பாதங்களிலும், மூக்கிலும் சிறிதளவு வியர்வை உண்டாகலாம். ஆனால் இது உடல் சூட்டைக் குறைக்காது.

இந்தக் காலத்தில் நாய்கள் சோம்பலாய் உட்கார்ந்திருக்கும். மற்ற சமயங்களில் இருப்பது போல சுறுசுறுப்பாக இருக்காது. அதுவும் சிறிது வயதான, எடை அதிகம் கொண்ட, இதயம் மற்றும் சுவாச உறுப்பு நோய் இவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்கள் கோடை வெப்பத்தால் அதிக துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றன.

கோடைக் காலத்தில் இவற்றால் வழக்கம் போல் உடற்பயிற்சி செய்யவும் முடியாது. அதனால் உங்கள் செல்லப் பிராணிகளை கோடைக் காலத்தில் மிகவும் பத்திரமாகப் பார்த்துக் கொள்ளுவது அவசியம். உடற் பயிற்சி செய்யக் கட்டாய படுத்த வேண்டாம். கடும் வெயில் நேரத்தில் அவைகள் வீட்டிற்குள் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளவும்.

இது மட்டுமல்ல; இந்தக் கோடை அவற்றின் பசியையும் குறைத்துவிடும். உலர் உணவுகளைத் தவிர்த்து நீர் நிரம்பிய உணவுகளைக் கொடுக்கவும். பொதுவாக நாய்களின் உடல் வெப்பம் 102.5 டிகிரி இருக்கும். கடும் கோடையினால் வெப்பம் அதிகமாகி 106 டிகிரிக்கும் அதிகம் போய்விட்டால் நினைவு இழந்து மரணம் சம்பவிக்கக் கூடும். அதனால் கடும் வெய்யிலில் வெளியில் அழைத்துச் செல்ல வேண்டாம். காலை இளம் வெய்யிலில் அதாவது காலை 7.30 மணிக்குள்ளும் மாலை 6 மணிக்குப் பிறகும் உங்கள் செல்லப் பிராணியை வெளியில் அழைத்துச் செல்லுங்கள்.

என்ன உணவுகள் கொடுக்கலாம்?

தர்பூசணி, சப்போட்டா போன்ற பழங்கள், வைட்டமின் C, D நிரம்பிய உணவு வகைகளைக் கொடுக்க வேண்டும். குளிர்ந்த நீர் நிறையக் குடிக்கச்செய்வதன் மூலம் உங்கள் செல்லப் பிராணிகளின் உடலில்  உள்ள நீர் வற்றாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

குளிர் நீர் குளியல்:

ஒரு நாள் விட்டு ஓரு நாள் அவைகளைக் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பாட்டலாம். மதிய நேரத்தில் குளிர்ந்த நீரில் நன்றாக நனைக்கப்பட்ட ஒரு துணியை  அவற்றின் உடலை சுற்றி கட்டுவதனால் வெப்பம் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.

கோடைக்காலத்தில் உங்கள் செல்லப் பிராணிகளை கூடுதல் கவனத்துடன் கண் காணிப்பது நல்லது. பருவ நிலை மாறுதலால் அவற்றிற்கு சருமத்தில் சிறு சிறு புண்கள் ஏற்படலாம். சில சமயங்களில் சளி, இருமலினால் ஒவ்வாமை நோயும், சுவாச நோயும் உண்டாகலாம்.

செல்லப் பிராணிகளின் குட்டிகளை மிகவும் அக்கறையுடன் கவனிக்கவும். ஆறு மாதத்திற்கும் குறைவான குட்டிகளுக்கு குடல் தோற்று நோய் ஏற்பட்டு அதன் காரணமாக வயிற்றுப் போக்கும், வாந்தியும் ஏற்படலாம்.

கோடைக்கால பராமரிப்பு என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல; நம் செல்லப் பிராணிகளுக்கும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று.

உங்கள் செல்லப் பிராணிகளின் நடவடிக்கை மற்றும் உணவுப் பழக்கம் இவற்றில் சின்ன அளவில் மாறுதல் தோன்றினாலும் உடனடியாக கால நடை மருத்துவரை அணுகவும்.

published in ooooor.com